فایل لایه باز فاکتور

جهت جلوگیری از دفرمه شدن (تغییر شکل نامتعارف) فاکتور، ابعاد فایل خود را دقیقا منطبق با ابعاد مندرج در زیر، طراحی نموده و سپس ارسال نمایید.

سایز فاکتورعمودیافقیسرچسبفاصله پرفراژ
A6مشاهده نمونه فاکتور A6مشاهده نمونه فاکتور A6حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A5مشاهده نمونه فاکتور A5مشاهده نمونه فاکتور A5حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A4مشاهده نمونه فاکتور A4مشاهده نمونه فاکتور A4حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
A3مشاهده نمونه فاکتور A3مشاهده نمونه فاکتور A3حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر
B5مشاهده نمونه فاکتور B5مشاهده نمونه فاکتور B5حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره۱۲ میلی متر

برای دانلود فایل لایه باز فاکتور، در جدول زیر با توجه به سایز بر روی گزینه دانلود کلیک کنید.

سایز فاکتورعمودی
A4(مالیاتی)دانلود فاکتور لایه باز رسمی
A5مشاهده نمونه فاکتور A5
A4مشاهده نمونه فاکتور A4
A3مشاهده نمونه فاکتور A3
B5مشاهده نمونه فاکتور B5