قوانین

  • مراحل تولید فرم های عمومی و محصولات آن با فرم های اختصاصی متفاوت است. راه اندازی این فرم ها جهت ارزان تـر و سریعـتر شـدن مراحـل تولیـد یک کار چـاپی می باشـد
  •  در صورت انصراف از سفارش اگر کار چاپ نشده باشد مبلغ 30 درصد از هزینه کل کسر می گردد
    و در صورت چاپ سفارش انصراف پذیرفته نمی شود.
  •  کلیه سایز های ارایه شده در لیست قیمت سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
  •  تمامی سفارشات چاپی با 3% تا 5 % باطله یا کسری تحویل داده می شود.
  •  کلیه فرم های فاکتورهای فوری که فایل آن در روزهای شنبه تا چـهارشنبه قبل از ساعت 15 و در روز پنجشنبه قبل از ساعت 12 ذخیره شده باشد طبق زمان تحویل روی لیست قـیمت آمـاده خواهـد شد.
  •  فایل آماده چـاپ بایستی به صورت عکس (JPEG) تحویل مجـموعه شود. در غـیر این صـورت خرابی به عـهده سفارش دهنده می باشد