تخفیف ویژه

مجتمع چاپ متین جهت رفاه بیشتر و تشویق مشتریان عزیز به  آن دسته از مشتریانی که سقف سفارشات آنها از محصولات عمومی به هرکدام از مبالغ زیر درماه برسد بصورت  خودکار تخفیفاتی رابه شرح زیر اعمال می نماید  

به ازای مبلغ 5 میلیون تومان 6 درصد 

به ازای مبلغ 10 میلیون تومان 8 درصد 

به ازای مبلغ 15 میلیون تومان 10 درصد 

به ازای مبلغ 20 میلیون تومان 15 درصد

به ازای مبلغ 30 میلیون تومان 16 درصد